• logowanie
  • rejestracja
  • wyszukaj
zarejestruj się
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona Główna
  • Kontakt
  • Kanał RSS

Piątek, 24.11.17, godzina 08:38

Imieniny : Emmy, Flory, Romana

Informacja dla rodzin wielodzietnych

5 czerwca 2014

Karta dużej rodzinyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu informuje, że Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz wydała Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.


Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:
1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, z późn. zm.).


Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu. Karta jest przyznawana bezpłatnie, celem uzyskania uprawnień przysługujących na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Informacja dotycząca uprawnień z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny:

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

Wykaz podmiotów oferujących uprawnienia rodzinom wielodzietnym na podstawie KDR:

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny


Od 16.06.2014 r. rodziny wielodzietne z terenu gminy mogą składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukowcu – pok. nr 10 w godz. 7:30-15:30.
Druk wniosku o przyznanie karty znajduje się w GOPS Bukowiec – pok. nr 10.

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Informacja dla pracodawców z terenu Gminy Bukowiec

Drukuj