Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Przypominamy, że od 1 lutego do 29 lutego 2024 roku producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2674), stawka zwrotu podatku w 2024 r. wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju.
Producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła, świń, owiec, kóz i koni.
Limity:
1/ limit oleju napędowego zużytego na 1 ha użytków rolnych wynosi 110 litrów.
2/ limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła, owiec, kóz i koni w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, owiec, kóz czy koni, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji, wynosi 40 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła, owiec, kóz i koni.
 3/ limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 sztuki świń w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli świń, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji, wynosi 4 litry na 1 sztukę świń.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego w 2024 roku wynosi:
- na 1 ha użytków rolnych 160,60 zł,
- od 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła, owiec, kóz i koni po 58,40 zł.
- od 1 sztuki świń 5,84 zł.

Wnioski są dostępne u sołtysów, w urzędzie gminy (pok. nr 4) i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.bukowiec.pl) w katalogu: Podatki i opłaty lokalne – Zwrot podatku akcyzowego.

Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć:
1) faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, owiec, kóz i koni.
3) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego
producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do świń;
3) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc publiczną,
4) klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Wnioski o zwrot podatku, wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Bukowcu, ul. Dr Ceynowy 14, w godzinach od 7:30 do 15:00, w terminie od 1 lutego do 29 lutego 2024r.

UWAGA:
W celu usprawnienia przyjmowania wniosków proponuje się następujące terminy ich składania, dla mieszkańców poszczególnych sołectw:

1,2,5-6.02.2024r. - Sołectwo Bukowiec,
6-7.02.2024r. - Sołectwa Budyń, Bramka i Branica,
8.02.2024r. - Sołectwo Franciszkowo-Krupocin,
9.02.2024r. - Sołectwo Gawroniec,
12-13.02.2024r. - Sołectwo Korytowo,
14-15.02.2024r. - Sołectwo Plewno,
16.02.2024r. - Sołectwo Poledno,
19-20.02.2024r. - Sołectwo Polskie Łąki,
21-23.02.2024r. - Sołectwo Przysiersk,
26-27.02.2024r. - Sołectwo Różanna,
28-29.02.2024r. - Sołectwo Tuszynki.

Wszelkie informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego można uzyskać pod nr telefonu 52 3309317.


Adres źródłowy: https://bukowiec.pl/news/informacja-o-zwrocie-podatku-akcyzowego-2

Załączniki
  • [0] https://bukowiec.pl/sites/default/files/styles/node_thumbnail/public/obrazek/2024-02/1920x1200.jpg?h=1c9561c5&itok=8JfOPfL1