ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • rozproszone chmury
    Dzisiaj:
    25°C / 10°C
wtorek 22.09.2020 r.
Imieniny: Maury, Milany i Tomasza

Dotacje

DOFINANSOWANIE ZAKUPU I MONTAŻU PROEKOLOGICZNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH - 2020 R.


Kto może ubiegać się o dotację
O dotacje celowe mogą ubiegać się osoby, które zdecydowały się na demontaż kotła opalanego węglem, miałem lub koksem i instalację nowego, bardziej przyjaznego środowisku. Dotacja może być przyznana przy wymianie kotła na ekologiczny piec na paliwo stałe 5 klasy, kocioł gazowy, olejowy oraz na urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii.
Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania jest likwidacja w danym lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym, którego dotyczy wniosek, wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu źródeł ciepła, za wyjątkiem wkładów kominkowych i niepołączonych z przewodem kominowym pieców kaflowych.

Termin składania wniosków
Wnioski przyjmowane będą od 2 stycznia do 31 sierpnia 2020 r.

Wysokość dotacji
Wnioskodawca uzyskuje dofinansowanie wynoszące 50% kosztów zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Zakres dotacji
Dotacją objęty będzie zakup i montaż proekologicznego urządzenia grzewczego.

Dofinansowaniu nie podlega:
1) zakup kotłów przenośnych i innych nie stanowiących stałego wyposażenia lokalu lub budynku mieszkalnego;
2)  zakup i montaż wkładów kominkowych;
3) zakup i montaż kolektorów słonecznych, zamontowanych, jako dodatkowe źródło ciepła do istniejącego systemu grzewczego;
4) koszt wykonania prac projektowych, odbiorów kominiarskich i energetycznych, montażu innych urządzeń grzewczych, zakup dodatkowego wyposażenia, koszt zakupu i montażu instalacji wewnętrznej (tj. rury, grzejniki) oraz koszt eksploatacji urządzenia grzewczego.

Kwalifikowanie wniosków do realizacji
Po złożeniu wniosku o dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania, dokonana zostanie ocena spełnienia kryteriów do przyznania dotacji, w tym kryteriów formalnych wniosku. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia kryteriów do przyznania dotacji albo wyczerpane zostały środki, wójt zawiadamia wnioskodawcę o odmowie przyznania dotacji. Jeżeli wniosek spełnia kryteria formalne oraz nie zostały wyczerpane środki w roku budżetowym na dofinansowanie, wójt zawrze z wnioskodawcą umowę na przyznanie dotacji celowej.

Jak uzyskać dotację
Osoba zamierzająca ubiegać się o dotację składa wniosek według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy (wzór wniosku poniżej) wraz z niezbędnymi dokumentami - podmioty prowadzące działalność gospodarczą, lub ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie, zobowiązane są dołączyć do wniosku:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
2) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
3) oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu lub budynku, w którym ma zostać zamontowane proekologiczne urządzenie grzewcze, należy uzyskać i dołączyć pisemną zgodę właściciela na przedmiotową inwestycję. W przypadku współwłasności – wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli.

Wzór wniosku – plik do pobrania
Szczegóły zostały określone w uchwale - link
Więcej informacji – Referat Rolnictwa Budownictwa (Piotr Swakowski) – pok. nr 12, tel. 52 3309310, 52 3309326, e-mail: czynsze@bukowiec.pl

DOFINANSOWANIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - 2020 R.


Kto może ubiegać się o dotację
Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 5,0 m³ na dobę, na obszarach gminy, na których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Termin składania wniosków
Wnioski przyjmowane będą od 2 stycznia do 31 sierpnia 2020 r.

Wysokość dotacji
Wnioskodawca uzyskuje dofinansowanie wynoszące 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Zakres dotacji
Dotacją objęty będzie zakup i montaż instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.
Dofinansowaniu nie podlegają:
1)    koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
2)    koszty robocizny wykonywanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę;
3)    koszty eksploatacji i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W przypadku podłączenia dwóch lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, o dofinansowanie może się ubiegać tylko ten podmiot, który udokumentuje poniesione koszty.
Jeżeli na terenie nieruchomości, na której pobudowana została przydomowa oczyszczalnia ścieków istnieje zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, wnioskodawca zobowiązany jest do zlikwidowania tego zbiornika przed udzieleniem dofinansowania.
Lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w przepisach prawa budowlanego regulujących budowę przydomowych oczyszczalni, a także w przepisach ochrony środowiska i gospodarki wodnej określających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska

Kwalifikowanie wniosków do realizacji
Wójt Gminy Bukowiec, w terminie 30 dni od daty wpływu do Urzędu Gminy wniosku o dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, dokona oceny spełnienia kryteriów do przyznania dotacji, w tym kryteriów formalnych wniosku.
W przypadku, gdy wniosek nie spełnia kryteriów do przyznania dotacji albo wyczerpane zostały środki, Wójt zawiadamia wnioskodawcę  o odmowie przyznania dotacji.
W przypadku wstępnego zakwalifikowania wniosku do przyznania dotacji, pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Bukowiec, przed rozpoczęciem budowy zawarta zostanie umowa o udzielenie dotacji.
Przed zawarciem umowy wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest do przedłożenia:
a)    zgłoszenia budowy, potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Świeciu, o zamiarze przystąpienia do wykonania robót dotyczących budowy przydomowej oczyszczalni o wydajności do 5,0 m³ na dobę;
b)    zgłoszenia instalacji niewymagającej uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku budowy oczyszczalni o wydajności do 5,0m³ na dobę, potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Świeciu, o ile jego złożenie będzie wymagane.
Wójt Gminy Bukowiec odmawia zawarcia umowy, jeśli podmiot nie przedłoży, pomimo wezwań, ww. dokumentów.
Dotacja celowa udzielana będzie jednorazowo zgodnie z umową.
Realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie do 3 miesięcy od chwili podpisania umowy, nie później jednak niż do 31 października danego roku kalendarzowego.
Po zrealizowaniu inwestycji wnioskodawca przedkłada rozliczenie dotacji według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu (wzór poniżej). Do rozliczenia wnioskodawca załącza:
1)    imienne faktury lub rachunki potwierdzające nakłady na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków w oryginale i kserokopii (oryginały, po opatrzeniu adnotacją o dofinansowaniu zostaną zwrócone);
2)    certyfikat lub aprobata techniczna potwierdzająca zgodność zakupionych urządzeń  z obowiązującymi normami.

Jak uzyskać dotację
Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków składa wniosek do Wójta Gminy Bukowiec przed przystąpieniem realizacji przedsięwzięcia.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu (wzór poniżej), nie później niż do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego.
Do wniosku należy dołączyć:
1)    dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy wniosek (w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości, a gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli);
2)    mapę informacyjną z naniesioną lokalizacją obiektu.
W przypadku ubiegania się o dotację przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, podmioty prowadzące działalność w sektorze produkcji rolnej lub w sektorze rybołówstwa (albo w związku z nieruchomością, na której prowadzona jest taka działalność), stanowić ona będzie odpowiednio:
1)    pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L 352 z 24.12.2013 r.) obowiązującego do dnia 31 grudnia 2020r. lub
2)    pomoc de minimis w rolnictwie , w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE. L 352 z 24.12.2013 r.) lub
3)    pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis dla sektora rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE. L 190 z 28.06.2014 r.).
Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez podmiot, dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis, de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, należy dołączyć również dokumenty i informacje zawarte w art.37 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r.,  poz. 1808 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311 ze zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).
Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do Urzędu Gminy Bukowiec i realizowane do czasu wyczerpania środków. W przypadku większej liczby wniosków ich realizacja nastąpi w pierwszej kolejności w roku następnym.

Wzór wniosku – plik do pobrania
Wzór rozliczenia dotacji – plik do pobrania
Szczegóły zostały określone w uchwale - link
Więcej informacji – Referat Rolnictwa Budownictwa (Piotr Swakowski) – pok. nr 12, tel. 52 3309310, 52 3309326, e-mail: czynsze@bukowiec.pl

DOFINANSOWANIE DO BUDOWY STUDNI SŁUŻĄCEJ GOSPODARCE WODNEJ - 2020 R.


Kto może ubiegać się o dotację
Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy studni na obszarze Gminy Bukowiec, spełniając jedno z poniższych kryteriów:
1)    brak funkcjonowania na nieruchomości studni zapewniającej wystarczającą ilość wody do podstawowych celów bytowo – gospodarczych;
2)    brak technicznych lub ekonomicznych możliwości podłączenia do gminnej sieci wodociągowej;

Termin składania wniosków
Wnioski przyjmowane będą od 2 stycznia do 31 sierpnia 2020 r.

Wysokość dotacji
Wnioskodawca uzyskuje dofinansowanie wynoszące 60% poniesionych kosztów związanych z budową studni wierconej, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Zakres dotacji
Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na budowę studni wierconych, które zapewnią zaopatrzenie w wodę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dofinansowanie dotyczy wydatków na sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej, kosztów wiercenia studni, zakupu oraz montażu urządzeń wchodzących w skład systemu studni wierconej.
Dofinansowaniu nie podlegają inwestycje rozpoczęte lub zakończone przed dniem wejścia w życie Regulaminu, za wyjątkiem sporządzenia dokumentacji hydrogeologicznej.

Kwalifikowanie wniosków do realizacji
Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Wójta Gminy Bukowiec i realizowane do czasu wyczerpania środków; w przypadku większej liczby wniosków ich realizacja nastąpi w pierwszej kolejności w roku następnym.
O wysokości przyznanego dofinansowania lub odmowie dofinansowania wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
W przypadku podłączenia dwóch lub więcej budynków do jednej studni wierconej, o dofinansowanie może się ubiegać tylko ten podmiot, który udokumentuje poniesione koszty.
Umowa na dofinansowanie, której podstawowe elementy określono w art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, może zostać  podpisana w terminie do 30 września danego roku kalendarzowego.
Wnioskodawca realizuje przedsięwzięcie nie później niż do 31 października danego roku kalendarzowego, a jego rozliczenie winno nastąpić w terminie do 30 listopada danego roku kalendarzowego.
Dotacja będzie wypłacona na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie i rozliczenia inwestycji na druku sprawozdania z wykonania przedsięwzięcia – budowy studni wierconej (wzór poniżej) oraz sporządzeniu protokołu odbioru końcowego z udziałem Wnioskodawcy i przedstawicieli Urzędu Gminy Bukowiec. Dotacja będzie wypłacona w ciągu 14 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego.

Jak uzyskać dotację?
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku do Wójta Gminy Bukowiec o dofinansowanie przedsięwzięcia (wzór wniosku poniżej) wraz z:
- informacją o rodzaju urządzanej studni wraz z danymi technicznymi (głębokość studni, średnica rur, rodzaj i wydajność studni, moc pompy – dokumentacja techniczna, pozwolenie wodnoprawne - jeśli jest wymagane),
- dokumentami potwierdzającymi posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy wniosek (w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości, a gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli),
- kopią pozwolenia wodno-prawnego wydanego przez Starostę Świeckiego, dla studni wierconych o poborze wody powyżej 5,0 m³ na dobę lub głębszej niż 30 m.

Wzór wniosku – plik do pobrania
Wzór rozliczenia dotacji – plik do pobrania
Szczegóły zostały określone w uchwale - link
Więcej informacji – Referat Rolnictwa Budownictwa (Piotr Swakowski) – pok. nr 12, tel. 52 3309310, 52 3309326, e-mail: czynsze@bukowiec.pl