ikona telefonu

+48 52 330 93 10

 • umiarkowane opady deszczu
  Dzisiaj:
  28°C / 18°C
poniedziałek 22.07.2024 r.
Imieniny: Magdaleny, Mileny i Wawrzyńca

Informacja dla rodzin wielodzietnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu informuje, że Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz wydała Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:

 1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, z późn. zm.).

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
 3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu. Karta jest przyznawana bezpłatnie, celem uzyskania uprawnień przysługujących na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Informacja dotycząca uprawnień z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny:

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

Wykaz podmiotów oferujących uprawnienia rodzinom wielodzietnym na podstawie KDR:

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

Od 16.06.2014 r. rodziny wielodzietne z terenu gminy mogą składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukowcu – pok. nr 10 w godz. 7:30-15:30.
Druk wniosku o przyznanie karty znajduje się w GOPS Bukowiec – pok. nr 10.