ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • zachmurzenie duże
    Dzisiaj:
    24°C / 15°C
wtorek 26.09.2023 r.
Imieniny: Cypriana, Justyny i Łucji

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bukowiec
86-122 Bukowiec
ul. Dr Fl. Ceynowy 14

ogłasza
otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w formie (trybie) wspierania wykonywania zadań publicznych i udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji

Rodzaj zadania – zadanie z upowszechniania regionalnej kultury i tradycji – dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie organizacji obchodów 80. rocznicy walk 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich pod Bukowcem
Forma realizacji zadania:
- organizacja przedsięwzięcia związanego z popularyzacją tradycji i dziedzictwa narodowego, promocja wydarzeń historycznych regionu w związku z 80. rocznicą walk 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich pod Bukowcem
Wzór oferty realizacji zadania jest dostępny w Urzędzie Gminy w Bukowcu – pok. Nr 9
oraz do pobrania ze strony www.bip.bukowiec.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Termin wykonania zamówienia: sierpień-listopad 2019
Termin związania ofertą wynosi 30 dni
Warunki realizacji zadania:
- zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie
- wszelkie zmiany merytoryczne zadania, jak również zmiany związane z terminem i harmonogramem jego realizacji powinny być zgłoszone w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Bukowcu
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie:
- celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Gminy oraz niniejszym ogłoszeniem
- posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
- zapewnienie źródeł finansowania przedsięwzięcia ze źródeł poza budżetem Gminy Bukowiec w wysokości nie mniejszej niż 50% całkowitej wartości przedsięwzięcia,
- zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
- osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu
- ocena realizacji wcześniejszych edycji projektów
- rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowych z budżetu Gminy

Tryb wyboru ofert:
1) do oceny merytorycznej ofert złożonych na konkurs zostanie powołana Komisja Konkursowa
2) czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do jej złożenie, którego działalność statutowa zgadza się z zakresem zadania publicznego, będącego przedmiotem konkursu
3) złożenie oferty nastąpiło w terminie wskazanym w ogłoszeniu
Uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest:
- Grzegorz Radtke – Tel.(52) 33-093-30 (godz. 730-1530)
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Bukowcu- pok. Nr 2
Termin składania ofert upływa 25 lipca 2019r. godz.1500
Termin dokonania wyboru ofert nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.
Zasady przyznania dotacji na realizację zadania zgodnie z Uchwałą Nr XLV/308/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bukowiec na 2019.

Na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018r. zostało przeznaczone 7. 000,00 zł, a w 2019r. do tej pory przeznaczono 7. 000,00 zł.
Na realizację zadania w ramach przedmiotowego konkursu planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 3.200,00 zł.

W konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1.    Spełniają wymogi określone we wzorze oferty realizacji zadania;
2.    Spełniają wymogi określone w art. 3 i 5 ustawy o działalności pożytku publicznego
 i wolontariacie.