ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • bezchmurnie
    Dzisiaj:
    29°C / 14°C
piątek 12.08.2022 r.
Imieniny: Hilarii, Juliana i Lecha

Informacja dotycząca nakazów i zakazów w związku z ogniskiem grypy ptaków w Chrystkowie

W związku z informacją z Inspekcji Weterynaryjnej w Bydgoszczy dotyczącą stwierdzenia ogniska grypy ptaków u ptaków hodowlanych w gospodarstwie przyzagrodowym zlokalizowanym w Chrystkowie (gm. Świecie) informujemy, że między innymi kilka miejscowości z terenu gminy Bukowiec rozporządzeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zostało objętych obszarem zagrożonym grypą ptaków.

Obszary objęte ograniczeniami podzielono na dwie kategorie - w promieniu 3 km wokół miejsca wystąpienia grypy ptaków i 10 km wokół miejsca wystąpienia grypy ptaków. Do obszaru zagrożonego w tej drugiej kategorii zaliczono następujące miejscowości na terenie naszej gminy: Różanna, Gawroniec, Korytowo, Polskie Łąki, Poledno i Przysiersk.

Zgodnie z zaleceniami Wojewody, obszar zagrożony musi między innymi zostać odpowiednio oznakowany, w miejscowościach ustawiane będą znaki informujące o wjeździe do obszaru zagrożonego grypą ptaków.

Poniżej pełna treść rozporządzenia nr 3/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów świeckiego, chełmińskiego i bydgoskiego:

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 5a, pkt 7, pkt 8a, pkt 8b, pkt 8d pkt 8f i pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 60 lit. b, art. 64-65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE. L Nr 84 z 31.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.), a także art. 21 ust. 1-2, art. 25, art. 27, art. 40, art. 42 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. UE L Nr 174 z 3.6.2020 r., str. 64, z późn. zm.),w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków, zwanej dalej grypą ptaków, w miejscowości Chrystkowo, gm. Świecie, powiat świecki, zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Obszar objęty ograniczeniami w promieniu 3 km wokół miejsca wystąpienia grypy ptaków uznaje się za obszar zapowietrzony grypą ptaków, obejmujący:
1) w powiecie świeckim, w gminie Świecie, miejscowości: Chrystkowo, Topolinek, Kosowo, Gruczno;
2) w powiecie świeckim, w gminie Pruszcz, miejscowości: Luszkowo;
2) w powiecie chełmińskim, w gminie Chełmno, miejscowości: Bieńkówka, Kałdus, Starogród, Starogród Dolny;
2. Obszar objęty ograniczeniami w promieniu 10 km wokół miejsca wystąpienia grypy ptaków uznaje się za obszar zagrożony grypą ptaków, obejmujący:
1) w powiecie świeckim, w gminie Świecie, miejscowości: Świecie, Wielki Konopat, Terespol Pomorski, Drozdowo, Dworzysko, Polski Konopat, Sulnówko, Kozłowo, Niedźwiedź, Głogówko Królewskie;
2) w powiecie świeckim, w gminie Pruszcz, miejscowości: Konstantowo, Bagniewko, Bagniewo, Grabówko, Cieleszyn, Gołuszyce, Luszkówko, Niewieścin, Parlin, Małociechowo, Mirowice, Pruszcz, Rudki, Topolno, Trępel, Wałdowo, Zawada, Zbrachlin;
4) w powiecie świeckim, w gminie Bukowiec, miejscowości: Różanna, Gawroniec, Korytowo, Polskie Łąki, Poledno, Przysiersk;
5) w powiecie chełmińskim, w gminie Chełmno, miejscowości: Chełmno, Borówno, Klamry, Nowe Dobra, Osnowo, Różnowo;
6) w powiecie chełmińskim, w gminie Kijewo Królewskie, miejscowości: Napole, Kijewo Szlacheckie, Kijewo Królewskie, Brzozowo, Dorposz Szlachecki, Kiełp, Szymborno, Watorowo;
7) w powiecie chełmińskim, w gminie Stolno, miejscowości: Stolno, Rybieniec, Grubno, Małe Czyste;
8) w powiecie chełmińskim, w gminie Unisław, miejscowości: Kokocko, Bruki I, Bruki II, Błoto;
9) w powiecie bydgoskim, w gminie Dobrcz, miejscowość: Suponin.
§ 2. 1. Na obszarze zapowietrzonym o którym mowa w § 1 ust.1, nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami, utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami;
2) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z tego gospodarstwa wychodzące;
5) posiadaczowi ptaków:
a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa,
b) oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynfekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa,
c) przechowywanie ściółki przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami,
d) stosowanie środków dezynfekcyjnych w celu odkażania ściółki przeznaczonej dla ptaków, każdorazowo przed jej zastosowaniem, bieżące jej odkażanie po każdym wyłożeniu,
e) przechowywanie paszy przeznaczonej dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;
f) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności ptaków utrzymywanych w gospodarstwie.
2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 ust. 1, zakazuje się:
1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj na obszarze zapowietrzonym, chyba że właściwy miejscowy powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczanie, przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne, znajdujących się poza obszarem zapowietrzonym bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii;
3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że właściwy miejscowy powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie;
4) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii;
5) wysyłania, wywożenia i wynoszenia świeżego mięsa mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych z drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli i dzikich ptaków łownych bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii;
6) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że właściwy miejscowy powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;
7) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, w tym targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych, jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
8) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
9) organizowania polowań na ptaki łowne.
3. Zakazu, o którym mowa w ust. 2 w pkt 1, nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zapowietrzony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się, rozumianego jako unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego.
3. Środki określone w ust. 1 i 2 stosuje się co najmniej przez 21 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska.
4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4, na obszarze zapowietrzonym stosuje się środki określone w § 3 ust. 1 i 2 aż do upływu okresu, o którym mowa w § 3 ust. 4.
§ 3. 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 ust. 2, nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami, utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami;
2) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z tego gospodarstwa wychodzące;
5) posiadaczowi ptaków:
a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa,
b) oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynfekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa,
c) przechowywanie ściółki przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami,
d) stosowanie środków dezynfekcyjnych w celu odkażania ściółki przeznaczonej dla ptaków, każdorazowo przed jej zastosowaniem, bieżące jej odkażanie po każdym wyłożeniu,
e) przechowywanie paszy przeznaczonej dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;
f) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności ptaków utrzymywanych w gospodarstwie.
2. W obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 ust.2, zakazuje się:
1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że właściwy miejscowy powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczanie, przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne, znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii;
3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że właściwy miejscowy powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie;
4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;
5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, w tym targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych, jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
6) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
7) organizowania polowań na ptaki łowne.
3. Zakazu, o którym mowa w ust. 2 w pkt 1, nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zagrożony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się, rozumianego jako unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego.
4. Środki określone w ust. 1 i 2 stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska.
§ 4. 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 1, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY” oraz „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”.
2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych.
3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach wewnętrznych.
§ 5. Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków padnięć lub podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u ptaków właściwym miejscowo powiatowym lekarzom weterynarii.
§ 6. Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub wewnętrznych.
§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 i § 3, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.
§ 8. Nakazy i zakazy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązują niezależnie od nakazów i zakazów zwartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).
§ 9. Wykonanie Rozporządzenia powierza się Staroście Świeckiemu, Staroście Chełmińskiemu, Staroście Bydgoskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Świeciu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Chełmnie, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bydgoszczy, Burmistrzowi Świecia, Burmistrzowi Miasta i Gminy Pruszcz, Burmistrzowi Miasta Chełmna, Wójtowi Gminy Bukowiec, Wójtowi Gminy Kijewo Królewskie, Wójtowi Gminy Stolno, Wójtowi Gminy Unisław, Wójt Gminy Dobrcz, właściwym terytorialnie Nadleśniczym, Łowczemu Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy, Łowczemu Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Toruniu, Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Świeciu, Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie, Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Bydgoszczy, właściwym terytorialnie zarządcom dróg.
§ 10. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1.
2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

/-/ Mikołaj Bogdanowicz

Ponadto poniżej zamieszczamy w pliku do pobrania kolejne rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.