ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • zachmurzenie małe
    Dzisiaj:
    16°C / 9°C
wtorek 04.10.2022 r.
Imieniny: Edwina, Rosławy i Rozalii

Informacje o dodatku dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na pelet, drewno kawałkowe, gaz lub olej opałowy

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wprowadza między innymi jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych.

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3) kocioł olejowy,
przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 wspomnianej ustawy.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W sytuacji gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wypłata dodatku ma nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o dodatki można składać osobiście w budynku Urzędu Gminy w Bukowcu - pok. nr 8, 12 lub w Biurze Obsługi Klienta (przy wejściu), w godzinach pracy urzędu tj. w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30. Wniosek można również złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Informacja o przyznaniu dodatku będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Dodatkowe informacje dotyczące dodatków do ww. źródeł ciepła można uzyskać na rządowej stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla oraz w urzędzie gminy w Bukowcu, tel. 523309323, 523309322, 523309326 e-mail: rodzina@bukowiec.pl, bok@bukowiec.pl, adres skrytki ePuap: /GOPSBukowiec/SkrytkaESP.