ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • pochmurno z przejaśnieniami
    Dzisiaj:
    18°C / 8°C
sobota 25.05.2019 r.
Imieniny: Borysa, Magdy i Marii-Magdaleny

Podatek akcyzowy - przedłużenie terminu

Wójt Gminy Bukowiec informuje, że od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe zasady dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, termin składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego został przedłużony do dnia 31 marca 2019 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2313) stawka zwrotu podatku w 2019 r. wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.
Od 1 stycznia 2019 r. zwiększa się, z 86 l do 100 l, limit oleju napędowego zużytego na 1 ha użytków rolnych. Producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz – co jest nowością – do chowu lub hodowli bydła.
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku wynosi 100,00 zł.

Limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:
1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (w 2019 r. 1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku; oraz
2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2019 r. 1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Nowe druki wniosków są dostępne u sołtysów, w Urzędzie Gminy, jak również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bukowiec (www.bip.bukowiec.pl) w katalogu: Podatki i opłaty lokalne – Zwrot podatku akcyzowego oraz na stronie Ministerstwa Rolnictwa (www.minrol.gov.pl).

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
1) faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła,
3) zestawienie faktur dokumentujących zakup oleju napędowego.

Wnioski o zwrot podatku, wraz z załącznikami należy składać w terminie od 1 lutego do 31 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Bukowiec, pokój nr 4, w godzinach od 7:30 do 15:00.

Wszelkie informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego można uzyskać pod nr telefonu 52 3309317, w godzinach od 7:30 do 15:30.

BM/BM