ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • słabe opady deszczu
    Dzisiaj:
    21°C / 9°C
sobota 18.05.2024 r.
Imieniny: Alicji, Edwina i Eryka

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” - II nabór

Wójt Gminy Bukowiec informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych będących właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie Gminy Bukowiec. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania przez Beneficjenta końcowego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Bukowiec. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie później niż do 31 grudnia 2025 r.

1. Cel programu
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Przy czym przez lokal mieszkalny należy rozumieć samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, a przez budynek mieszkalny wielorodzinny, dla potrzeb programu, należy rozumieć budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne.

2. Terminy i sposób składania wniosków
1. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym od dnia ogłoszenia naboru do 31 maja 2025 r. Termin trwania naboru, może ulec skróceniu przy wcześniejszym wyczerpaniu przyznanych środków finansowych. Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.
2. Prawidłowo i kompletnie wypełnione wnioski należy składać w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Bukowcu pok. nr 4 lub 12 bądź wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy Bukowiec przy ulicy Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec.
3. Sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w regulaminie naboru, który dostępny jest na stronie internetowej Gminy Bukowiec pod adresem https://bip.bukowiec.pl/8/2/strona-glowna-bip.html

3. Okres kwalifikowalności kosztów
1. Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez Beneficjenta końcowego rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta końcowego z Gminą Bukowiec, a zakończenie nie później niż do 31.12.2025 r. Wydatki poniesione przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie nie stanowią kosztów kwalifikowanych.
2. Zakończenie przedsięwzięcia przez Beneficjenta końcowego (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń.

4. Beneficjent końcowy
Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym na terenie Gminy Bukowiec, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania oraz spełniająca warunki określone do uzyskania podstawowego, podwyższonego, lub najwyższego poziomu dofinansowania.

4.1 Podstawowy poziom dofinansowania:
Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000,00 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:
 a) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 b) ustalonym:
• zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
• na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra,
 c) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie,
 d) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 pkt 1 lit.
c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) – d), dochody te sumują się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000,00 zł.
Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Beneficjenta końcowego, nie więcej niż 16 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.
Warunki dofinansowania udzielanego przez gminę dla Beneficjenta końcowego określone zostały w Programie.

4.2 Podwyższony poziom dofinansowania:
1. Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
• 1 894,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
• 2 651,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Beneficjenta końcowego, nie więcej niż 27 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.
Warunki dofinansowania udzielanego przez gminę dla Beneficjenta końcowego określone zostały w Programie.

4.3 Najwyższy poziom dofinansowania:
1. Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
• 1 090,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
• 1 526,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
lub
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Wnioskodawcy, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Beneficjenta końcowego, nie więcej niż 41 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.
Warunki dofinansowania udzielanego przez gminę dla Beneficjenta końcowego określone zostały w Programie.

5. Zakres rzeczowy inwestycji
Przedsięwzięciem dla Beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektownych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz wykonanie:
 I. Zadania podstawowego
• zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w załączniku nr 1 do Programu, do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego.
Program wspiera zastosowanie następujących niskoemisyjnych źródeł ciepła:
• pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze
• kotła gazowego kondensacyjnego,
• kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
• kotła zgazowującego drewno o podwyższonym standardzie,
• ogrzewania elektrycznego,
albo
• podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku (węzła cieplnego), spełniającego wymagania programu.
 II. Dodatkowo mogą być wykonane:
• demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz cwu,
• zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
• dokumentację projektową dotyczącą powyższego zakresu.

UWAGA! Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego w ramach Programu „Cieple Mieszkanie” II nabór na realizację zadań dodatkowych (pkt 5.II) jest realizacja zadania podstawowego (pkt 5.I) czyli likwidacja wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w załączniku nr 1 Programu.
W przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal mieszkalny istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do takiej sieci nie ma możliwości otrzymania dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła, dofinansowanie w takim przypadku obejmuje podłączenie lokalu mieszkalnego do źródła ciepła funkcjonującego w budynku wielorodzinnym.
Minimalne wymagania techniczne w Programie:
• Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).
• Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz szczegółowe wymagania techniczne dla niskoemisyjnych źródeł ciepła dopuszczonych do eksploatacji w Programie, znajdują się w załączniku Nr 1 do programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” II nabór.

Szczegółowe informacje na temat Programu Ciepłe Mieszkanie II nabór można uzyskać:
Urząd Gminy Bukowiec pokój nr 4 lub 12, tel. 52 33 093 10 wew. 17 lub 26.