ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • zachmurzenie umiarkowane
    Dzisiaj:
    0°C / -4°C
poniedziałek 06.12.2021 r.
Imieniny: Dionizji, Leontyny i Mikołaja

Sprzęt komputerowy dla rodzin popegeerowskich. Informujemy o zasadach naboru

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (zwanych dalej PPGR). Głównym celem programu „Granty PPGR” jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną.

Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy:
1. zamieszkują Gminę, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej.
2. są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR ale nie musi to być ta sama Gmina, w której mieszka dziecko.
3. nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia w 2020 oraz 2021 roku komputera stacjonarnego lub przenośnego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy (chyba, że nie są już w posiadaniu tego sprzętu).

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
- sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,
- ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,
- usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie następujących dokumentów:
1. deklaracji udziału w programie;
2. oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność;
3. zgody na przetwarzanie danych osobowych;
4. wykazu - informacji o wyborze sprzętu;

Formularze powyższych dokumentów można pobrać na końcu tego artykułu.

Ponadto, o ile to możliwe, prosimy o dołączenie kopii dokumentu potwierdzającego pracę w PPGR.

Złożenie dokumentów:
1. Komplet dokumentów należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bukowiec (Biuro Obsługi Klienta) lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Bukowiec, ul. Dr Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec, w terminie do dnia 27 października 2021 roku do godz. 15.30
2. Złożenie ww. dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia
Dodatkowe informacje:
Oświadczenia należy złożyć wg miejsca zamieszkania dziecka.

Sprzęt komputerowy będzie wydawany uczniom na podstawie umowy przekazania na następujących warunkach:
- opiekun prawny/uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i niewynikające ze zwykłego użytkowania,
- opiekun prawny/uczeń zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminach wskazanych przez Urząd Gminy.
Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

W przypadku pytań, wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny z urzędem gminy – P. Grzegorz Radtke (tel. 52 33 09 330) i P. Grzegorzem Gwizdała (tel. 52 33 09 319).