ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • bezchmurnie
    Dzisiaj:
    23°C / 17°C
piątek 03.07.2020 r.
Imieniny: Anatola, Jacka i Mirosławy

Zwrot podatku akcyzowego 2019

Wójt Gminy Bukowiec informuje, że od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe zasady dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2313) stawka zwrotu podatku w 2019 r. wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.
Od 1 stycznia 2019 r. zwiększa się, z 86 l do 100 l, limit oleju napędowego zużytego na 1 ha użytków rolnych. Producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz – co jest nowością – do chowu lub hodowli bydła.
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku wynosi 100,00 zł.

Limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:
1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (w 2019 r. 1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku; oraz
2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2019 r. 1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Nowe druki wniosków są dostępne u sołtysów, w Urzędzie Gminy, jak również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bukowiec (www.bip.bukowiec.pl) w katalogu: Podatki i opłaty lokalne – Zwrot podatku akcyzowego oraz na stronie Ministerstwa Rolnictwa (www.minrol.gov.pl).

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
1) faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła,
3) zestawienie faktur dokumentujących zakup oleju napędowego.

Wnioski o zwrot podatku, wraz z załącznikami należy składać w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Bukowiec, pokój nr 4, w godzinach od 7:30 do 15:00.

W celu usprawnienia przyjmowania wniosków proponuje się następujące terminy ich składania, dla mieszkańców poszczególnych sołectw:

1, 4 - 5.02.2019r. - Sołectwo Bukowiec,
6-7.02.2019r. - Sołectwa Budyń, Bramka i Branica,
8.02.2019r. - Sołectwo Franciszkowo-Krupocin,
11.02.2019r. - Sołectwo Gawroniec,
12-13.02.2019r. - Sołectwo Korytowo,
14.02.2019r. - Sołectwo Plewno,
15.02.2019r. - Sołectwo Poledno,
18-19.02.2019r. - Sołectwo Polskie Łąki,
20-22.02.2019r. - Sołectwo Przysiersk,
25-26.02.2019r. - Sołectwo Różanna,
27-28.02.2019r. - Sołectwo Tuszynki.

Zachowanie wyznaczonego terminu pozwoli uniknąć zbędnych formalności oraz umożliwi terminowe rozpatrzenie wniosku.

Wszelkie informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego można uzyskać pod nr telefonu 52 3309317, w godzinach od 7:30 do 15:30.

BM/BM